Course นี้ถูกออกแบบให้เป็น Interactive Online Course ที่ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้รับคำปรึกษาจากกูรูในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ในการค้าระหว่างประเทศ โดย Course ประกอบด้วย 4 ส่วน รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมงดังนี้


ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องกระบวนการส่งออก ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการส่งออก เทอมการชำระเงิน เงื่อนไขในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เอกสารการส่งออก และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจส่งออก


ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจส่งออก เราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆในการทำธุรกิจส่งออก เช่น การหาข้อมูลตลาดส่งออก การสร้าง Business Model เพื่อการส่งออก การประเมินความพร้อมทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์


ส่วนที่ 3 ความรู้เรื่องการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์การตลาด การตั้งราคา การทำ Content Marketing และการสร้างตัวตนในดิจิตอล ผ่าน E-Commerce ระดับโลก


ส่วนที่ 4  ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน ความเข้าใจในเรื่องงบการเงินและสถานะทางการเงินของตัวเอง จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมทั้งในระยะกลางและระยะยาว