ประเมินความพร้อมด้านการส่งออกของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาต่อยอดให้บริษัทเติบโต